باش نجمو ننصحوك كيف ما يلزم, تأكد من صحة المعلومات في الإجابة على الأسئلة..
?Quel âge avez-vous
?êtes-vous
باش نجمو ننصحوك كيف ما يلزم, تأكد من صحة المعلومات في الإجابة على الأسئلة
? Quelle est votre taille (Mètre)
?Quel est votre poids (Kg)
باش نجمو ننصحوك كيف ما يلزم, تأكد من صحة المعلومات في الإجابة على الأسئلة

Etiez-vous (ou l’un de vos proches) en voyage pendant les 14 derniers joursباش نجمو ننصحوك كيف ما يلزم, تأكد من صحة المعلومات في الإجابة على الأسئلة
?Êtes-vous enceinte


?êtes-vous diabétique


باش نجمو ننصحوك كيف ما يلزم, تأكد من صحة المعلومات في الإجابة على الأسئلة

?êtes-vous déjà suivi pour une maladie respiratoire?êtes-vous déjà suivi pour une maladie cardiaque


باش نجمو ننصحوك كيف ما يلزم, تأكد من صحة المعلومات في الإجابة على الأسئلة

êtes-vous suivi pour une insuffisance rénale chronique?êtes-vous déjà suivi pour une maladie hépatique


باش نجمو ننصحوك كيف ما يلزم, تأكد من صحة المعلومات في الإجابة على الأسئلة

Etes-vous suivi pour un cancer actuellementEst-ce que vous avez une autre maladie connue pour fragiliser votre immunitéPrenez-vous des traitements immunosuppresseurs (Chimiothérapie, corticostéroides..)


باش نجمو ننصحوك كيف ما يلزم, تأكد من صحة المعلومات في الإجابة على الأسئلة

?Avez-vous une fièvre, frissons, ou sueursAvez-vous mesuré la température ? Si oui , de combien est-elle


باش نجمو ننصحوك كيف ما يلزم, تأكد من صحة المعلومات في الإجابة على الأسئلة

Avez-vous une toux ou une augmentation de votre toux habituelleAvez-vous une difficulté à respirer ? Etes-vous essoufflé lorsque vous parlez ou faites un petit effort


باش نجمو ننصحوك كيف ما يلزم, تأكد من صحة المعلومات في الإجابة على الأسئلة

?Avez-vous un mal de gorge?Avez-vous une diarrhée, des vomissements